پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین
نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم


شرکتهای تعاونی مرزنشینان در راستای سیاستهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران جهت جبران و رفع محرومیتهای مناطق مرزی ، با اهداف تأمین اقلام ، اجناس و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و همچنین جلوگیری از  مهاجرت روستائیان به شهرها و جلوگیری از قاچاق کالا ، ایجاد شغل و تامین نیازهای مرزنشینان تأسیس شده اند . این شرکتها با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر اینکه  اظهار میدارد : ساکنین نقاط مرزی محروم و اهالی کلیه بخشهای مرزی استانهای کشور (بغیر از استانهای گیلان و مازندران) باستثنای بخشهای مربوط به مراکز شهرستانهامجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از استان کشور همجوار خود تامین نمایند ، لذا این شرکتها به نمایندگی از اعضا ء مجاز به صارات و واردات و تأمین بخشی از نیازهای اولیه مردم می باشند


مزایـای تعـاونیهـای مرزنشین :

با توجه به اینکه این شرکتها از نوع شرکتهای خدماتی ، توزیعی هستند و به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شده اند لذا بر اساس مواد مندرج در اساسنامه شرکتهای تعاونی میتوانند در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا , تهیه مسکن , خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی , خدمات صادرات , اداری , آموزشی , بهداشتی درمانی , مشاوره ای , اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کنند


مشکلات تعاونیهای مرزنشین :

اما در خصوص مشکلات شرکتهای تعاونی ، بزرگترین و عمده ترین مشکل شرکتهای تعاونی مرزنشینان عدم نقدینگی کافی و همچنین برخوردار نبودن تعاونیها از معافیت کامل مالیاتی و خارج نشدن کالای مازاد بر مصرف  اعضای تعاونی مرزنشینان از استانهای مربوطه است . که در صورت رفع این مشکلات قطعاًً تعاونیها از رکود خارج و میتوانند خدمات شایسته تری به اعضای محترم عضو تعاونیهای مرزنشین ارائه نمایند 

نویسنده : روح الله علی بیگی